Варвинська селищна рада
Чернігівської області

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ

  ДОГОВІР

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ Центру надання адміністративних послуг Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області

 

смт Варва                                                                               ___________________ 2018 р.

 

Варвинська об’єднана територіальна громада через Варвинську селищну раду Варвинського району Чернігівської області, в особі селищного голови Саверської– Лихошви Валентини Василівни, що діє на підставі Положення, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона - 1, та

Антонівська територіальна громада через Антонівську сільську раду в особі голови Якименка Віталія Володимировича , яка надалі іменується Сторона-2,

Богданівська територіальна громада через Богданівську сільську  раду в особі голови Каркуші Людмили Іванівни, яка надалі іменується Сторона-3,

Брагинцівська територіальна громада  через  Брагинцівську сільську  раду в особі голови Влахно Андрія Іваеновича, яка надалі іменується Сторона-4,

Гнідинцівська територіальна громада  через Гнідинцівську сільську раду в особі голови Міщенко Наталію Іванівну, яка надалі іменується Сторона-5,

Дащенківська територіальна громада  через Дащенківську  сільську раду в особі голови Хажанець Світлани Григорівни , яка надалі іменується Сторона-6,

Журавська територіальна громада  через Журавську сільську  сільську  раду в особі голови Теслицької Оксани Віталіївни, яка надалі іменується Сторона-7,

Кухарська територіальна громада  через Кухарську     сільську  раду в особі голови  Колота Миколи Михайловича, яка надалі іменується Сторона-8,

Макіївська територіальна громада через Макіївську  сільську раду в особі голови Раєвського Миколи Петровича, яка надалі іменується Сторона-9,

Мармизівська територіальна громада через Мармизівську  сільську раду в особі голови Довбиш Галини Володимирівни , яка надалі іменується Сторона-10,

Озерянська територіальна громада через Озерянську  сільську  раду в особі голови Дмитренка Сергія Миколайовича, яка надалі іменується Сторона-11,

Остапівська територіальна громада через  Остапівську  сільську  раду в особі голови Хижняка Миколи Миколайовича, яка надалі іменується Сторона-12,

Світличненська територіальна громада  через Світличненську  сільську раду в особі голови Філоненко Анатолія Васильовича, яка надалі іменується Сторона-13,

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке:

 

1. Загальні положення

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад".

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва Центру надання адміністративних послуг Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

 

2. Предмет договору

2.1. Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про співробітництво територіальних громад", «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва Центру надання адміністративних послуг Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати) Центр надання адміністративних послуг Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області.

 

3. Фінансування (утримання) центру надання адміністративних послуг

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких на 2018 рік становить для:

 1. Сторони-1 Варвинська селищна рада              -                                   250000 грн.
 2. Сторони-2  Антонівська сільська рада -                                   8300 грн.
 3. Сторони-3  Богданівська сільська рада            -                                   4300 грн.
 4. Сторони-4  Брагинцівська сільська рада          -                                   3700 грн.
 5. Сторони-5  Гнідинцівська сільська рада          -                                   17900 грн.
 6. Сторони-6  Дащенківська  сільська рада          -                                   4900 грн.
 7. Сторони-7  Журавська сільська рада                -                                   55500 грн.
 8. Сторони-8  Кухарська сільська рада                 -                                   6000 грн.
 9. Сторони-9  Макіївська  сільська рада               -                                   3000 грн.
 10. Сторони-10  Мармизівська  сільська рада        -                                   6000 грн.
 11. Сторони-11  Озерянська  сільська рада            -                                   22200 грн.
 12. Сторони-12  Остапівська  сільська рада           -                                   9700 грн.
 13. Сторони-13  Світличненська сільська рада      -                                   8700 грн.

3.2. Фінансування (утримання) Об’єкта на наступні бюджетні періоди здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, пропорційно до чисельності населення територіальних громад, про що укладаються додаткові угоди.

 

4. Надання послуг для суб’єктів співробітництва

4.1. У межах законодавства України, керуючись принципами партнерства, прагнучи об’єднати зусилля, Сторона 1 зобов’язується надавати мешканцям територіальних громад  Антонівської, Богданівської, Брагинцівської, Гнідинцівської, Дащенківської, Журавської, Кухарської, Макіївської, Мармизівської, Озерянської, Остапівської, Світличненської сільських рад адміністративні послуги через ЦНАП Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області у відповідності до Закону України „Про адміністративні послуги“.

4.2. Порядок та умови організації надання адміністративних послуг визначаються Конституцією України, Законом України „Про адміністративні послуги“, іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини у цій сфері.

4.3. Сторони зобов’язуються:

-забезпечити побудову відносин з суб’єктами звернень на партнерських засадах в межах чинного законодавства України з урахуванням їхніх потреб та інтересів;

-забезпечити дотримання основних принципів та вимог державної політики з питань надання адміністративних послуг, виконання вимог Закону України „Про адміністративні послуги“, інших нормативно-правових документів, які регламентують надання адміністративних послуг через ЦНАП;

- досягти шляхом зменшення витрат, максимального удосконалення, спрощення, скорочення та оптимізації, в межах чинного законодавства, процедур надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності;

-з ініціативи однієї з Сторін проводити взаємні консультації та обговорення, з метою вирішення, в межах компетенції, питань, пов’язаних з реалізацією фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів у сфері надання адміністративних послуг;

- оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки в наданні суб’єктам звернень адміністративних послуг;

- спільно вживати усіх належних заходів, у межах чинного законодавства та повноважень кожного, щодо недопущення порушень прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських стосунків у співпраці ЦНАП та громадськості у сфері надання адміністративних послуг;

-забезпечувати удосконалення координації дій з організації взаємодії між Стороною 1, Стороною 2, Стороною 3, Стороною 4, Стороною 5, Стороною 6, Стороною 7, Стороною 8, Стороною 9, Стороною 10, Стороною 11, Стороною 12, Стороною 13.

 

4.4. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом проведення спільних нарад, які оформлюються протоколом.

 

 

5. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА

5.1. Варвинська селищна рада Варвинського району Чернігівської області відповідальна за подання звітів про виконання договору центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.

 

6. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності з ______________________________________________

 (зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про співробітництво територіальних громад")

Договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб’єкти співробітництва не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі.

6.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняється у разі:

7.1.1 закінчення строку його дії;

7.1.2 досягнення цілей співробітництва;

7.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

7.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

7.1.5 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

7.1.6. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

7.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

7.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості __________________________ примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. (зазначається кількість примірників договору) Один примірник договору про припинення співробітництва _____________________________ рада                                                                                                                                             (найменування суб’єкта співробітництва) надсилає Мінрегіону упродовж 10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.

8.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

 8.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

8.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 15 календарних днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

9.2. Цей Договір укладений на ____  аркушах у кількості 14 примірників, з                                                            (зазначається кількість аркушів)                       (зазначається кількість примірників) розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

9.3. Варвинська селищна рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 3  робочих днів після підписання його Сторонами.

 

 

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

 

 

 

 

Варвинська селищна  рада

індекс 17600, с.м.т. Варва, вул.

Варвинського району, Чернігівської області

р/р                             , , код ЄДРПОУ 0,         МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-12-75

Селищний голова_________   

                                          В.В.Саверська-Лихошва

 

Антонівська сільська рада

індекс 17621, с. Антонівка, вул. Молодіжна, 11

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31424000106087, , код ЄДРПОУ 04414980, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-57-36

Сільський голова_________      В.В. Якименко

 

Богданівська  сільська рада

індекс 17631, с. Богдани, вул. Шлях,3

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 314230006088, , код ЄДРПОУ 02165656, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-54-49

Сільський голова ___________     Л.І. Каркуша

 

Брагинцівська  сільська рада

індекс 17610, с. Брагінці, вул. Українська,2

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 35411015026440 , код ЄДРПОУ 04412863, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-43-54

Сільський голова _____________      А.І. Влахно

 

Гнідинцівська  сільська рада

індекс 17640, с. Гнідинці, вул. Незалежності,38

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31422000106090, , код ЄДРПОУ 04412254, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-46-25

Сільський голова _____________     Н.І.Міщенко

 

Дащенківська  сільська рада

індекс 17632, с. Дащенки, вул. Лесі Українки,33

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31421000106091, , код ЄДРПОУ 04412877, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-55-25

Сільський голова __________      С.Г. Хажанець

 

Журавська  сільська рада

індекс 17620, с. Журавка, вул. Майдан Центральний,4

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31420000106092 , код ЄДРПОУ 04414997, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-63-19

Сільський голова __________     О.В. Теслицька

Кухарська  сільська рада

індекс 17642, с. Кухарка, вул. Центральна,19

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 35414059026577 , код ЄДРПОУ 04525604, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-51-31

 Сільський голова _____________     М.М. Колот

 

Макіївська  сільська рада

індекс 17622, с. Макіївка, вул. Жовтнева,38

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31426000106096, , код ЄДРПОУ 14218599, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-53-32

Сільський голова __________      М.П. Раєвський

 

Мармизівська сільська рада

індекс 17611, с. Мармизівка, вул. Васюка,19

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 31425000106097 , код ЄДРПОУ 04590837, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-47-97

Сільський голова ____________      Г.В. Довбиш

 

 

Озерянська  сільська рада

індекс 17612, с. Озеряни, вул. Українська,69

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 35419076026157, код ЄДРПОУ 04415028, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-43-36

Сільський голова _________     С.М. Дмитренко

 

Остапівська сільська рада

індекс 17641, с. Остапівка, вул. Шевченка,3

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 3142300106099 , код ЄДРПОУ 04415034, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-44-19

Сільський голова ____________     М.М. Хижняк

 

Світличненська  сільська рада

індекс 17630, с. Світличне, вул. Миру,32

Варвинського району, Чернігівської області

р/р 35419013026529, , код ЄДРПОУ 04415040, МФО 853592  ГУ ДКСУ у Чернігівській області

тел. 2-44-19

Сільський голова __________      А.В. Філоненко

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь