A A A K K K
для людей із порушенням зору
Варвинська селищна рада
Чернігівської області

КП "Господар"

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів

смт. Варва                                                                                      01 вересня 2018 р.

 

Комунальне підприємство «Господар», в особі директора Ніязова Руслана Юсуповича, який діє на підставі Статуту затвердженого рішенням Варвинської селищної ради тринадцятої сесії четвертого засідання п‘ятого скликання від 12.02.08 «Про стан господарської діяльності комунального підприємства», надалі «Виконавець», з однієї сторони, та

Власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) одноквартирного житлового будинку приватного сектора, надалі – «Споживач», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів (далі – Послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у смт. Варва  визначено Комунальне підприємство «Господар» згідно з рішенням виконавчого комітету Варвинської селищної ради від 04 травня 2018 р. № 67 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії »  про введення в дію рішення комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Варвинської селищної ради ( протокол № 1 від 25.04.2018 року ).

 1. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення побутових відходів.

2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною схемою згідно графіка.

2.3. Для перевезення твердих відходів використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,70 м3 , що належать Виконавцеві або Споживачу.

2.4. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою:  Споживач зобов’язаний згідно з графіком виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємності з відходами.

2.5. Для вивезення побутових відходів за контейнерною схемоюСпоживач зобов’язаний завантажити відходи у контейнери, а Виконавець – в спеціально обладнані транспортні засоби.

 1. Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі рішення виконавчого комітету Варвинської селищної ради Варвинського району Чернігівської області від 03.09.2015 року № 98 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів».

 3.2. Розрахунок вартості послуг з вивезення побутових відходів здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Варвинської селищної ради від 12.04.2018 р. №55 «Про встановлення тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів в смт. Варва» для  населення комунального підприємства «Господар», і становить для населення: 91,30 грн/м³, в тому числі ПДВ

з розрахунку на 1 людину за місяць:

– для населення приватного сектора – 11,41 грн.,в.т.ч. ПДВ – 1,90 грн.;

– для населення багатоквартирного будинку – 10,68 грн., в т.ч. ПДВ – 1,78 грн. 

 1. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим.

4.3. Послуги оплачуються в безготівковій формі.

4.4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок 26007301101965 в філії обласного управління АТ «Ощадбанк» МФО 353553 код ЄДРПОУ 35074998 .

4.5. У разі потреби Виконавець протягом 10 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.6. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань через засоби масової інформації (на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території діяльності підприємства).

4.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням копій цих документів на адресу Виконавця послуг.

4.8. Споживач має право на одержання відшкодування витрат з оплати послуг ( субсидій ).  

 1. Права та обов’язки Споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з перевезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів.

5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

5.1.3. Усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача.

5.1.4. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

5.1.5. Внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

5.1.6. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з вивезення відходів.

5.2.2. Сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

5.2.3. Визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.

5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби.

5.2.5. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів; установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням  унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

5.2.6. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів. 

 1. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець має право вимагати від Споживача:

6.1.1. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків, що перебувають у власності споживача.

6.1.2. Своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.

6.1.3. Забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору.

6.2.2. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків.

6.2.3. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця.

6.2.4. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

6.2.5. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити  прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

6.2.6. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця  чи на об’єкти поводження з побутовими відходами.

6.2.7. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів.

6.2.8. Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє Споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору.

6.2.9. Прибувати протягом трьох годин на виклик Споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати.

6.2.10. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

6.2.11. Зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

6.2.12. Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону. 

 1. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно з законом і цим договором за:

7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги.

7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.

7.1.3. В разі несвоєчасної оплати послуг Споживач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення оплати. Сплата пені не звільняє від сплати основного зобов’язання.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю.

7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом. 

 1. Розв’язання спорів

8.1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії,в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти робочих днів.

8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписом.

8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.7. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. 

 1. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору. 

 1. Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

10.2. Якщо протягом 30 днів з дня опублікування даного Договору не буде письмових заперечень Споживача, він вважається укладеним.

10.3. Даний Договір набирає чинності з 01 вересня 2018 року.

 10.4. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

 1. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. No1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його публікації в офіційному виданні

 – районна газета «Слово Варвинщини ».

 -  офіційний сайт Варвинської селищної ради.

11.6. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Варвинської селищної ради

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

КП «Господар»

17600, смт. Варва, вул. Шевченка, 18

р/р 26007301101965 в філії обласного управління АТ «Ощадбанк»

МФО 353553

 код ЄДРПОУ 35074998 .

Е-Mail: kpgospodar1@ukr.net 

тел. (04636) 2-11-34, 2-13-18

Директор КП «Господар»

__________________

/Р.Ю. Ніязов/

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь