A A A K K K
для людей із порушенням зору
Варвинська селищна рада
Чернігівської області

Про затвердження Положення про постійні комісії Варвинської селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення другої сесії селищної ради восьмого скликання

_18_грудня 2020 року № _39___

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Варвинської селищної ради
Прилуцького району Чернігівської області

 

Це Положення розроблено та діє разом із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Регламенту роботи Варвинської селищної ради та визначає порядок діяльності постійних комісій Варвинської селищної ради.

1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія Варвинської селищної ради (далі – постійна комісія) є органом Варвинської селищної ради Прилуцького району Чернігівської області (далі – рада), що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Голова постійної комісії обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради. Порядок обрання та відкликання голови постійної комісії визначається Регламентом ради. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.

1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.

1.4. Протягом строку своїх повноважень рада відповідними рішеннями може утворювати інші постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до функцій та назви постійних комісій, переобирати їх персональний склад та голів постійних комісій.

1.5. Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею.

1.6. У своїй діяльності постійна комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.7. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійної комісії забезпечується селищним головою і здійснюється виконавчим комітетом та апаратом ради. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.8. Депутат ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу хоча б однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій

2.1. У складі ради функціонують наступні постійні комісії:

2.1.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та гуманітарної сфери.

2.1.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

2.1.3. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою.

2.1.4. Постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього природного середовища.

2.2. Функціональна спрямованість кожної постійної комісії визначається її назвою. У випадку, якщо питання належить до відання кількох постійних комісій, або виникнення сумнівів чи суперечностей щодо належності розгляду питання до відання тієї  чи іншої постійної комісії, таке питання вноситься на розгляд кожної з цих комісій. Також будь-яке питання сесії, звернення громадян, вивчення діяльності підприємств, установ, організацій, органів влади, контролю за виконанням рішення ради та її виконавчого комітету може вноситись за заявою члена постійної комісії на розгляд будь-якої з постійних комісій незалежно від функціональної спрямованості.

3. Завдання та повноваження постійної комісії

3.1. Основними завданнями постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які плануються на розгляд ради.

3.2. Постійна комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає і готує питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.3. Постійна комісія за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради; здійснює контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради.

3.4. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готує висновки з цих питань.

3.5.Усі питання, які виносяться на розгляд сесії ради, обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

3.6. Постійна комісія має право:

- скликати сесію ради у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  за функціональною спрямованістю вносити пропозиції щодо питань на розгляд ради;

- для об’єктивного розгляду питань, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідні матеріали, документи та пояснення;

- для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, підприємств, організацій та установ, виконавчих органів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів);

- запрошувати на засідання керівників органів державної влади, виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян для отримання інформації, необхідної для розгляду питань порядку денного, або вносити на розгляд ради пропозиції про присутність зазначених осіб на пленарних засіданнях ради під час розгляду питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії;

- розглядати спільно з іншими постійними комісіями ради питання, які належать до відання кількох комісій;

- з метою контролю за виконанням рішень ради та виконавчого комітету ради вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії ради інформації представників виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємства, установ та організацій, відповідальних за їх виконання;

- за результатами розгляду і вивчення питань приймати на засіданні постійної комісії висновки і рекомендації;

- вимагати обов’язкового розгляду рекомендацій постійної комісії органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, яким вони адресовані, та інформування ними про результати розгляду у встановлені строки ради та постійної комісії.

3.7. Постійна комісія зобов’язана:

- будувати свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного обговорення та спільного вирішення питань;

- за дорученням ради у встановлені строки розглянути пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії,   про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду про результати розгляду.

- звітувати перед радою про роботу згідно плану роботи ради;

- виконувати інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

4. Склад постійної комісії

4.1. Депутати  ради, обрані до складу постійної комісії, зобов'язані:

4.1.1. Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності органів ради.

4.1.2. Бути присутніми на засіданнях постійної комісії до складу якої вони входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат ради повідомляє про це голову постійної комісії.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень постійної комісії, рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4.2. Депутати  ради, обрані до складу постійної комісії, мають право:

4.2.1. Вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії будь-якого питання, що належить до її відання. Пропозиція члена постійної комісії повинна бути розглянута та  проголосована.

4.2.2. Брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проектів рішень ради та викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації та/або висновку постійної комісії.

 4.3. Якщо під час розгляду питання члену постійної комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність у нього конфлікту інтересів, він зобов’язаний повідомити про це постійну комісію згідно чинного законодавства. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії.

4.4. Голова постійної комісії:

4.4.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю постійної комісії та організує її роботу.

4.4.2. Головує на засіданні постійної комісії, підписує протоколи засідання постійної комісії, висновки та рекомендації постійної комісії.

4.4.3. Визначає завдання і розподіляє функціональні обов’язки між членами постійної комісії.

4.4.4. Від імені постійної комісії письмово погоджує проекти рішень ради, розглянуті ті підготовлені постійною комісією.

4.4.5. Доводить до відома членів комісії офіційні документи, листи, інші повідомлення, що надійшли та стосуються діяльності постійної комісії.

4.4.6. Організовує роботу щодо участі у засіданні постійної комісії представників державних органів, підприємств, установ, організацій, громадських організацій, засобів масової інформації.

4.4.7. Забезпечує своєчасність надання секретарю ради висновків і рекомендацій постійної комісії.

4.4.8. Інформує раду та її керівництво про розглянуті комісією питання, висновки і рекомендації комісії та заходи, вжиті за результатами їх розгляду.

4.4.9. Представляє постійну комісію у раді, виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.

4.4.10. Представляє постійну комісію у відносинах з іншими постійними комісіями, органами державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

4.4.11. Сприяє гласності в роботі комісії.

4.4.12. Взаємодіє з апаратом, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради.

4.4.13. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

4.5. На першому засіданні постійна комісія обирає заступника голови та секретаря постійної комісії  з числа її членів.

4.6. Заступник голови постійної комісії:

4.6.1. Виконує обов'язки голови постійної комісії в разі його відсутності.

4.6.2. Виконує доручення голови постійної комісії.

4.6.3. Підписує протоколи засідань постійної комісії, висновки і рекомендації в разі відсутності голови постійної комісії.

4.7. Секретар постійної комісії:

4.7.1. Виконує доручення голови постійної комісії.

4.7.2. Інформує членів постійної комісії про час і місце проведення засідань та інших заходів комісії.

4.7.3. Оформляє протоколи засідань постійної комісії, рекомендації та висновки постійної комісії, інші документи, підписує протоколи засідань постійної комісії

4.7.4. Веде облік засідань постійної комісії та присутніх на  цих засіданнях, а також облік роботи, яка виконується постійною комісією.

4.8. Члени постійної комісії мають рівні права та обов’язки, виконують доручення голови постійної комісії.

5. Організація роботи постійної комісії ради

5.1. Формою роботи постійної комісії є засідання.

5.2. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

5.3. Засідання постійної комісії є відкритими та гласними. Жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Право особи бути присутньою на засіданні постійної комісії може бути обмежено у випадку, коли така особа перешкоджає роботі постійної комісії.  

5.4. Засідання постійної комісії відбуваються у приміщеннях ради. У разі надходження інформації про можливу присутність значної кількості осіб під час засідання постійної комісії, її голова (особа, яка виконує обов’язки голови) звертається до секретаря ради із заявою про надання приміщення, яке забезпечить розміщення осіб, які бажають прийняти участь у засіданні постійної комісії.

5.5. Постійна комісія може проводити виїзні засідання. Про дату, час та місце проведення виїзного засідання голова постійної комісії повідомляє апарат ради не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.

5.6. Засідання постійної комісії з розгляду питань порядку денного чергової сесії ради проводиться не пізніше як за 5 (п’ять) днів до дати проведення сесії.

Члени постійної комісії особисто повідомляються про час та місце проведення засідання постійної комісії не пізніше ніж як за два дні, а у невідкладних випадках – не менш як за 3 години до початку засідання постійної комісії.

Повідомлення надсилається секретарем постійної комісії на електронну пошту членів постійної комісії або у телефонному режимі.

У випадку порушення порядку скликання засідання постійної комісії (строку та форми повідомлення), засідання може бути проведене лише за умови участі в засіданні усіх членів комісії та відсутності в будь-якого члена заперечень щодо проведення засідання. В усіх інших випадках проведення засідання, що скликано з порушенням процедури заборонено, а ухвалені рішення про висновки та рекомендації комісії є недійсними.

 5.7. Діяльність постійної комісії висвітлюється на офіційному сайті ради та за необхідності у засобах масової інформації.

На сайті ради повинно бути забезпечено розміщення:

- Положення про постійні комісії ради в чинній редакції;

- інформації про персональний склад постійної комісії;

- повідомлення про дату, місце проведення та порядок денний засідання постійної комісії;

- протоколів, висновків, рекомендацій постійної комісії;

- звітів постійної комісії.

5.8. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),  засідання постійні комісії можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції (дистанційні засідання).

5.9. Рішення про проведення дистанційного засідання постійної комісії приймає її голова. Таке рішення доводиться до відома членів постійної комісії і населення через офіційний сайт ради не пізніше як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання постійної комісії.

5.10. Під час дистанційного засідання постійної комісії здійснюється його відеозапис.

5.11. Особливості проведення засідань постійної комісії ради в режимі відео (аудіо) конференції встановлюється Регламентом ради.

 5.12. Порядок денний засідання постійної комісії визначається її головою на підставі плану роботи ради, з урахуванням пропозицій членів постійної комісії та затверджується рішенням комісії, про що відмічається у протоколі засідання.

5.13. При скликанні позачергових засідань постійної комісії забороняється включення до порядку денного питань, які не є предметом розгляду позачергового засідання.

5.14. На засіданні постійної комісії член постійної комісії має беззаперечне та безумовне право на виступ, внесення пропозицій, зауважень. Слово для виступу членам постійної комісії надається головою постійної комісії в порядку черговості їх вимог.

Право виступу всім присутнім на засіданні постійної комісії надається головою постійної комісії.

5.15. Тривалість виступів на засіданні постійної комісії складає не більше:

– для доповіді – 5 хв;

– для співдоповіді – 3 хв;

– для  обговорення – 2 хв;

– для заключного слова доповідача – 2 хв.

5.16. Особи, що беруть участь в обговоренні, як правило виступають один раз з обговорюваного питання порядку денного. Право виступу повторно, а також більшої тривалості може бути надано будь-якій особі за рішенням голови постійної  комісії.

5.17. У випадку з’ясування на засіданні постійної комісії під час обговорення питання нових обставин (які не повідомлялись при скликанні засідання постійної комісії), що позбавляють постійну комісію можливості прийняти зважене і відповідальне рішення (необхідність вивчення великого обсягу інформації, перевірки повідомлених обставин та фактів, тощо) за вимогою члена постійної комісії прийняття рішення з такого питання повинно бути відкладене.

6. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії. Протокол засідання

6.1. Рішення постійної комісії приймаються після обговорення та вивчення питання шляхом голосування. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється її членами особисто і відкрито. 

6.2. За результатами вивчення і розгляду питання постійна комісія готує проект рішення, висновок та/або рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем постійної комісії. Протоколи засідань постійної  комісії підписуються головою і секретарем постійної.

Процедурні рішення приймаються, як правило, більшістю від присутніх членів постійної комісії.

6.3. Рішення у формі висновків приймається за результатами розгляду питань, віднесених до компетенції постійної комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, та питань щодо призначення чи обрання посадових осіб. Висновки постійної комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, головою та виконавчими органами ради.

6.4. Рекомендації ухвалюються постійною комісією щодо питань, які стосуються контрольної діяльності постійної комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю постійної комісії.

Рекомендації постійної комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійну комісію у встановлений нею строк.

6.5. При проведенні засідання постійної комісії ведеться протокол та звукозапис (аудіо чи відео) засідання.

6.6. У протоколі вказують:

1) дату та місце проведення засідання постійної комісії;

2) список членів постійної комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених, присутніх на засіданні;

4) порядок денний засідання;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному із рішень.

6.7. До протоколу у вигляді додатків додають: ухвалені проекти рішень, висновки, рекомендації, окремі думки членів постійної комісії, інші матеріали, а також звукозапис (аудіо чи відео) засідання.

6.8. Кожен член комісії має право додати в протокол свою окрему думку, довідкові, письмові матеріали, повний текст свого виступу тощо. Особи не погоджуються із редакцією протоколу засідання комісії, мають право подати до нього свої зауваження, які розглядаються на засіданні комісії.

6.9. Протокол засідання постійної комісії не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання подається головою постійної комісії секретарю ради.

7. Спільне засідання постійних комісій

7.1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно.

7.2. Головує на спільному засіданні голова постійної комісії, визначений за взаємним погодженням постійних комісій їхнім голосуванням.

7.3. Порядок проведення спільного засідання постійних комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Положенні, для засідання постійної  комісії.

7.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній постійній комісії.

7.5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній постійній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення постійних комісій, яке підписується головами постійних комісій.

У інших випадках рішення спільного засідання постійних комісій вважається не прийнятим, про що робиться відповідний запис в протоколі.

Відповідальною за складання протоколу є постійна комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами постійних комісій, що брали участь у спільному засіданні.

7.6. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

8. Звітування про діяльність

8.1. Постійна комісія щорічно звітує перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови постійної комісії.

8.2. До звіту включається інформація про:

- кількість засідань постійної комісії;

- кількість розглянутих постійною комісією питань;

- кількість комісією внесених проектів рішень;

- кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі постійної  комісії;

- кількість висновків та рекомендацій, що були внесені постійною комісією;

- відвідування засідань постійної комісії її членами.

8.3. Звіт постійної комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю голови або визначеного постійною комісією представника та береться радою до відома.

 

 

Секретар селищної ради                                                 М.В. Гайдай

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь